خودروی پیکان ایران که به چائوشسکو اهدا شد ، نمادی از “حمایت از اقلیت های جنسی و جنسی یت” شد.

خودروی پیکان ایران که به چائوشسکو اهدا شد ، نمادی از “حمایت از اقلیت های جنسی و جنسی یت” شد.

slide_image_1
October 6, 2021

خودروی پیکان ایران که به چائوشسکو اهدا شد ، نمادی از “حمایت از اقلیت های جنسی و جنسی یت” شد.

  • thumbnail

    October 6, 2021 PaykanArtCar Uses Art and Advocacy for Human Rights in Iran

  • thumbnail

    October 6, 2021 رونمایی از پیکان محمدرضا پهلوی در میامی به نفع اقلیت های جنسی و جنسیتی به نقش علیرضا شجاعیان