پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چائوشسکو در شهر میامی آمریکا با نامی جدید رونمایی شد. آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از محل رونمایی پیکان آرت یا پیکان هنری از میامی آمریکا گزارش می‌دهد

پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چائوشسکو در شهر میامی آمریکا با نامی جدید رونمایی شد. آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از محل رونمایی پیکان آرت یا پیکان هنری از میامی آمریکا گزارش می‌دهد

slide_image_1
October 5, 2021

پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چائوشسکو در شهر میامی آمریکا با نامی جدید رونمایی شد. آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از محل رونمایی پیکان آرت یا پیکان هنری از میامی آمریکا گزارش می‌دهد

  • thumbnail

    October 5, 2021 Dictator’s 1974 Paykan Hillman-Hunter Limo Is Now a Noble Art Car

  • thumbnail

    October 6, 2021 پیکان اهدای محمدرضاشاه پهلوی در میامی به نفع اقلیتهای جنسی و جنسیت به